Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/KSOW/2018 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Opublikowano 23 08 2018

Polski Związek Hodowców Alpak informuje o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym nr 6/KSOW/2018 dotyczącym przeprowadzenia oceny  i pokazu oceny zwierząt pod kątem właściwości użytkowych. Ocena zwierząt odbędzie się na potrzeby realizacji operacji: ,,I Międzyregionalny Pokaz Alpak” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2019, Plan Operacyjny na lata 2018-2019

Ocena i pokaz oceny zwierząt odbędą się w dniu 08.09.2018

 

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani Mary-Jo Smith

 

      Warszawa, dnia 23.08.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/KSOW/2018

 

ZAMAWIAJĄCY:

,,Polski Związek Hodowców Alpak”

ul. Nowogrodzka 31,

00-511 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: pzha.barzkowice@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia: Mariusz Wierzbicki – 606 471 471, Ewa Deskiewicz – 600 394 838

I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny  i pokazu oceny zwierząt pod kątem właściwości użytkowych. Ocena zwierząt odbędzie się na potrzeby realizacji operacji: ,,I Międzyregionalny Pokaz Alpak” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2019, Plan Operacyjny na lata 2018-2019
 2. Ocena zwierząt odbędzie się na ,,I Międzyregionalnym Pokazie Alpak” podczas trwania XXXI Targów Rolnych AGROPOMERANIA 2018 w Barzkowicach

  Ocena i pokaz oceny zwierząt odbędą się w dniu 08.09.2018

II. Opis wymagań stawianych Wykonawcom wraz z dokumentacją na ich potwierdzenie/dokumenty rejestrowe/pełnomocnictwa/inne dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia

O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

III. Termin realizacji zamówienia: 08.09.2018

IV. Termin związania Wykonawcy ofertą: 07.09.-09.09.2018r./3 dni

V. Kryterium/a wyboru oferty

Kryterium oceny ofert

Waga

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO

 

100

 

DODATKOWE KRYTERIA

(UJĄĆ W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA DODATKOWYCH KRYTERIÓW)

 

brak

 

RAZEM

 

100

 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą  w oparciu o podane kryteria wyboru. Cena musi obejmować wszystkie koszty zawiązane  z realizacją niniejszego zamówienia.

VI. Informacje dodatkowe

 1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ceny netto za realizację zamówienia wskazanej w formularzu przez cały okres obowiązywania umowy/realizacji zamówienia.
 5. Należności  wynikające z faktury VAT/rachunku będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia do Zamawiającego.
 6. W przypadku załączenia do Zapytania wzoru umowy, Wykonawca oświadczy iż wyraża zgodę na zawarcie umowy w przedstawionym brzmieniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VII.     Sposób przygotowania oferty

 1. Wykonawca winien przedstawić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
  do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie
  z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane)
  przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do oferty.
 4. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty wskazane w zapytaniu.
 5. Oferty należy przesłać pocztą tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną, faksem lub złożyć osobiście.
 6. W przypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.
 7. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wszelkie podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanów.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy składać do dnia 30.08.2018r.drogą elektroniczną na adres: pzha.barzkowice@gmail.com,  pocztą albo osobiście na adres: Polski Związek Hodowców Alpak ul. Nowogrodzka 31,    00-511 Warszawa

2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo które zawierają błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy/zamieści na stronie internetowej PZHA.

6. W przypadku uchylania się od podpisania umowy lub realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności Wykonawcy.

7. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:

a. odmowę podpisania umowy,

b. nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego przed terminem składania ofert zmienione lub odwołane.
 2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zapytaniem, które
  nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
  o tym Wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
  że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zapytaniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 3. Zamawiający informuje, że obok formy elektronicznej dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie lub za pośrednictwem faksu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie

  Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Oświadczenie

………………………………………………….

(seal of the Contractor)

 

Attachment no. 1

PROPOSAL FORM

 

The name and address of the Contractor:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Email: ................................................

Telephone number: ...................................................................

Fax number: .......................................................................

Statistical / business number: ...................................................................

Taxpayer identification number: ..........................................................................

Entry no. in the register of companies: .........................................................................

 

In response to the Request for Proposals No. 5/KSOW/2018 for supplies/services/works: “organization of evaluation and show of animals, considering usable qualities (production, fleece classes) of the animals participating in the show.” The animals will be evaluated for the purposes of: the “1st Inter-regional Alpaca Show” held as part of the Action Plan of Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (National Rural Network) for the years 2014-2019, Action Plan for the years 2018-2019

(purpose of the contract)

for Polski Związek Hodowców Alpak (the Polish Alpaca Breeders Association), we offer contract performance at the price of:

 

Net price (excluding VAT) PLN ....................................................

(in words: .....................................................................................................................................)

Output (payable) VAT (….…%) PLN …………………….....

Gross price (including VAT) PLN ..................................................

(in words: .....................................................................................................................................)

(ADDITIONAL CRITERIA) ………………………………..

 

We confirm that:

 1. we know the purpose of the contract as described in the Request for Proposals, raise no objection to its contents and accept the condition contained in the Request,
 2. we have obtained complete information necessary to make and submit our proposal and perform the contract,
 3. our proposal is binding upon us for a period of …………………….. days,
 4. the above gross price includes all costs to be covered by the Customer, if this proposal is selected, also the output (payable) tax on goods and services (VAT),
 5. we are committed to perform the contract not later than by [date] ………………………....,
 6. location of supply ……………………………………………………...,
 7. we grant a guarantee for the supplied ………………. on the terms and for the period set in the Request for Proposals,
 8. the supplies/services/works ordered will conform to the applicable standards, will be free from defects, including physical and structural ones, defects in materials, workmanship and from rights of third parties.
 9. our economic and financial position enables us to perform the contract,
 10. we guarantee a fixed price as quoted above over the entire contract validity term,

   

  Attachments constituting integral parts of the proposal (*):

   

  a) current and valid copy of entry in the applicable register of companies or businesses,

  b) power of attorney,

  c) personal questionnaire enclosed to the Request for Proposals as Attachment no. 2

  d) applicant’s statement

  (*strike out inapplicable)

   

………………………………………

.........................................................................

town, date

signature of the Contractor

 

Attachment no. 2

Warsaw, August 8, 2018

 

 

STATEMENT

 

Pursuant to Article 13(1) and 13(2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (OJ EU L 119/1 of 4.5.2016), hereinafter referred to as GDPR, please be advised that:

 

 

 

Full name / Business name

 

……………………………………….

 

……………………………………….

Signature

 

Attachment no. 3

to the Request for Proposals

Sample personal questionnaire – résumé

 

1. First name(s):and surname

........................................................................................

2. Date and place of birth

........................................................................................

3. Place of residence

........................................................................................

4. Mailing address

........................................................................................

 

5. Education (name of the school and graduation year, specialization, academic degree or title)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

6. Supplementary education (training courses, post-graduate courses)5

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

7. Work experience

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

8. Teaching experience in the subject matter of the lecture

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

9. Other information important for proposal selection

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

 

(town, date)

(signature of the Contractor)

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasi partnerzy